Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Сайтът Olele.bg е проект на Еднолично дружество с ограничена отговорност  ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД, регистрирано по законите на Република България, с ЕИК BG202894654, с адрес на управление Русе, ул. Сяр 40,наричано по долу с името на сайта Olele.bg
 2. Страни по настоящия договор са ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта Olele.bg
 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване/натискане/селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта Olele.bg, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът Olele.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
 4. Данни за кореспонденция с Olele.bg:

Електронна поща за контакт: support@olele.bg

Телефони за контакт: 088 911 8888

 

ІІ. ПОЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЯТА

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт - съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър при изписване на електронния адрес www.Olele.bg

Потребител на интернет страница - всяко лице (потенциален купувач или промотиращ търговец), въвело електронния адреси и достигнало до сайта www.Olele.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки/услуги по електронен път

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, предоставяща достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни

Електронна препратка -  връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница

IP Адрес - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име - избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта Olele.bg

Потребителски профил - обособена част от уебсайта www.olele.bg, собственост на  ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Olele.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД

Случайно събитие -  непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт (website) - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Ваучер - виртуален документ с уникален 8 /осем/ цифрен код с 6 /шест/ буквена парола  издаван от ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта Olele.bg конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стока и/или услуга.

Продажна цена - обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

Сделка - публикувана в сайта оферта на Търговец /Доставчик/ за закупуване от страна на потребителите на определена стока/услуга при специална ценова отстъпка.

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД предоставя за ползване на потребителите онлайн платформа за осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи-потребители и урежда правата и задълженията на потребителите на интернет сайта Olele.bg, собственост на ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД
 2. Използването на Olele.bg е обвързано от настоящите общи условия като чрез зареждането нa сайта потребителите ги приемат и се съгласяват с тях.
 3. ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООДпредоставя на потребителите си онлайн платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си Olele.bg.
 4. Страни по настоящия договор са ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООДот една страна и всеки потребител, заредил страницата на сайта ни.
 5. ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООДподдържа интернет сайта Olele.bg, като не носи отговорност при следните условия:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез сайта Olele.bg

Olele.bg не носи отговорност за неизпълнение на всякакви задължения на Търговеца или Потребителя по сключените сделки. Отношенията между Търговец и Потребител се уреждат съгласно условията на офертата, по която потребителя е закупил ваучер

Olele.bg не носи отговорност за достоверността на информацията и материалите, предоставени от Търговеца и публикувани на сайта във връзка с оферти за сделки, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания

Olele.bg не носи отговорност за нарушаване на авторските права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез сайта Olele.bg

Olele.bg не носи отговорност за верността на информацията и материалите, намиращи се на други страници в интернет,  достъпът до които се осъществява чрез препратки към сайт, публикувани в Olele.bg, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания;

- Снимките са с илюстративен характер. Сделките в сайта Olele.bg са илюстрирани със снимки или материали предоставени от търговеца. В случай, че търговеца не е предоставил необходимите илюстрации, Olele.bg има правото да показва публикуваната от него оферта с примерни снимки и материали които се доближават до даденият продукт и представят основно неговата функционалност.

- За вреди настъпили при липса на прекъсване достъпността до интернет сайта Olele.bg, независещи от екипа на сайта.

 1. Потребителското име, с което потребителя се регистрира не му дава никакви други права освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на Olele.bg
 2. Потребителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до електронната платформа Olele.bgда спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова дискриминация, да не проповядва фашизъм или друга антидемократична идеология, да не предоставя на друго лице или друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва умишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 3. Потребителя не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разглася по друг начин информацията публикувана на нашия сайт, ако не е изрично споменато.
 4. Регистрирайки се в сайта Olele.bgпотребителя разрешава да му бъде създаден публичен потребителски акаунт с маркетингови цели, в който да бъде предоставена по усмотрение на Olele.bg всякаква информация свързана с потребителя и действията му в сайта, незащитени от Закона за личните данни.

 

IV. УСЛОВИЯ КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВАУЧЕРИ / ПРОДУКТИ

 1. При закупуване на продукт и извършване на превод посредством изчерпателно изброените в сайта Olele.bg начини, ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД обработва заявката за плащане, а потребителят получава продукт за използване на офертата в профила си в Olele.bg от страницата „моите поръчки”, най-късно до 72 часа след затварянето на сделката на сайта.
 2. Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена потребителят получава обратно платената сума от Рекламодателя.
 3. Рекламодателят е длъжен да обслужи Потребителя, притежаващ активиран продукт в съответствие с условията на продукта.
 4. За да бъде закупен продукта, се изисква активен профил и е-майл в системата на сайта и парола. Потребителя отговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.
 5. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява Olele.bg незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.
 6. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор с рекламодателя за покупка на определена стока/услуга.  ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД е само пряк представител и не е страна по този договор, полученият продукт се издава от рекламодателя и той отговаря за изпълнението на договора си с потребителя. 
 7. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.
 8. Всеки продукт предлаган от ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД независимо дали към него е приложена търговска гаранция има законова такава.
 9. Преводи на парични суми от Olele.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път или с наложен платеж като всички транзакционните разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.
 10. Всеки клиент потвърдил поръчката си по телефон или e-mail e длъжен да освободи пратката си от куриерската фирма с изключение на случаите когато има несъответсвие с артикула или нарушена негова цялост. 

При настъпване на рекламационно събитие клиента трябва да ни уведоми незабавно в писмен вид на e-mail: support@olele.bg

В случай че откаже да заплати дължимата сума за поръчаната стока и нейната доставка, дължимата сума по изпращането и връщането на стоката ще му бъде потърсена по съдебен ред с всички произтичащи от това последици – осъждането ще доведе до заплащане освен на дължимите за поръчката суми и направените разноски по делото: държавни такси, адвокатски възнаграждения, депозити за вещи лица, разноски на частен съдебен изпълнител и др.

 

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Olele.bg полага дължимата грижа и отговаря на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случай на непреодолима сила случайно събитие или умишлени действия на трети лица.
 2. ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. С приемането на настоящите условия потребителя се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотираните стоки и/или услуги.
 3. Olele.bg се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица освен в случаите, когато:

 - е получило изрично съгласие на потребителя при регистрация

 - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на установени процедури

 - други посочени в закона случаи

 1. С регистрирането в Olele.bg потребителят се съгласява да получава на обявеният от него имейл адрес търговски съобщения от Olele.bg или от други партньори - търговци.

 

VI. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребител има право да върне закупена от него стока от www.olele.bg в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. Под добър търговски вид се разбира продуктът да не е с нарушена опаковка и да не е използван. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в официален email към www.olele.bg

 

В случай на връщане на стока или рекламация от страна на клиента, той е длъжен да информира www.olele.bg за намерението си чрез email: support@olele.bg, като посочи номер на поръчка, номер на товарителница /номер на получената пратка/, подробно описание на рекламацията или причината за връщане. Наш оператор посочва адрес, на който клиента да върне стоката. Връщането се осъществява с куриерска фирма Еконт и е за сметка на клиента с изключение на случаите когато друго е ясно упоменато от наш оператор.

 

За контакт: support@olele.bg, 088-911-8888

 

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на ОЛЕЛЕ ГРУП ЕООДедностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта Olele.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
 2. Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа освен ако в условията на офертата не е изрично упоменато заплащане при получаване на продукта или услугата.
 3. В случай, че някое от условията на Настоящите общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.
 4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България

За допълнителна информация можете да се позовете към Закона за защита на потребителите ТУК

При необходимост от решаване на потребителски спорове, можете да се използвате следната онлайн платформа ТУК

 

olele.bg използва "бисквитки" ("кукита"). Продължавайки да разглеждаш olele.bg, ти се съгласяваш с използването на бисквитки съгласно нашата Политика за използване на бисквитки Разбрах